Algemene Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden aan:
HeliQopter Services
Vliersingel 30
8082 CH Elburg
KvK: 56385404
BTW nr: NL1930.87.935B.01

Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • HeliQopter Services, EC135.nl of HeliHoist.com: “ons” en “wij”;
  • Opdrachtgever: elke cliënt van ons, zijnde opdrachtgever dan wel huurder.
  • Operator: elke cliënt van ons, zijnde uitvoerder van vliegoperaties of werkzaamheden.
 2. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van ons en opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever of derden binden ons niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
 4. In persoonaanduidingen betekend hij ook zij, en zijn ook haar.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na offertedatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien een offerte van ons een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 10 werkdagen na kennismaking van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.
 3. Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in de offertes vermelde prijzen in Euro’s en exclusief BTW. Deze prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde prestatie. Meer danwel bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
 2. Wij hebben het recht prijsverhogende factoren, waaronder mede worden begrepen verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten, vergunningen, materialen, loonkosten, sociale lasten en transportkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Zonder toestemming van ons is het Opdrachtgever niet toegestaan prijzen/tarieven te verhogen ten behoeve van eigen winst.
 4. Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen ons en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Nacalculatie vindt achteraf plaats naar aanleiding van de reëel gevlogen tijd en eventueel extra gemaakte kosten.
 6. Het overeengekomen bedrag dient uiterlijk 3 (drie) werkdagen voor de uitvoeringsdatum door ons ontvangen te zijn.
 7. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Ook is Opdrachtgever alsdan aan ons verschuldigd een vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00.
 9. Indien een betalingstermijn wordt overschreden zijn wij gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring, ontbonden te verklaren. Deze rechten passen wij eveneens toe indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd.
 10. Facturen dienen betaald te worden binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen expliciete betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
 11. Alle betalingen door Opdrachtgever aan ons betreffende uitstaande facturen worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 12. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. De overeengekomen data en tijdstippen van de verrichtingen van de prestatie zijn streeftijden, welke ons niet bindt.
 2. Wij zullen opdrachtgevers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van Opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst meedelen. Indien wij bemerken dat de uitvoering van de overeenkomst niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden zullen wij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst mededelen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in 4.2 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de vertraagde levering en kan Opdrachtgever terzake geen enkele schadevergoeding danwel ontbinding van de overeenkomst vorderen.
 4. Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever jegens ons niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5 Veiligheid

 1. Bij vliegoperaties horen regelmatige inspecties van IVW. Het kan daarom noodzakelijk zijn dat de Opdrachtgever gedoogt dat (een deel van) een vlucht of operatie een functionaris van IVW toezicht houdt c.q. meevliegt. Uiteraard wordt de overlast voor Opdrachtgever zo klein mogelijk gehouden.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens huur of operaties geen gevaarlijke of verboden stoffen of voorwerpen worden meegenomen, in baggage of anderszins, c.q. aan boord worden gebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (verlies van) goederen, kostbaar of anderszins.
 3. Elke passagier dient te beschikken over een geldig en deugelijk indentiteitsbewijs, dat op verzoek van ons moet worden getoond. Tickets zijn persoonlijk.
 4. Wij of Operator, kunnen ten alle tijde de opdracht annuleren of wijzigen, de uitvoering opschorten c.q. stopzetten, of een of meer passagiers weigeren, indien, naar zijn oordeel, een veilige vluchtuitvoering niet kan worden gewaardborgd. In dit geval heeft Opdrachtgever geen recht op enige vorm van schadevergoeding. De reeds door ons gemaakte kosten, bijvoorbeeld kosten aan derden en daadwerkelijk gevlogen minuten, worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. De gezagvoerder van de helikopter is bevoegd bevelen te geven aan iedereen aan boord, inclusief passagiers. Passagiers zijn verplicht deze bevelen op te volgen.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijke bemoeilijken) o.a. zijn begrepen: vliegtechnische redenen waaronder bepaalde weersomstandigheden, tegenwerking overheid, bedrijfsstoring, storing in de energieof materiaalaanvoer, telefoonstoring, transportvertraging, staking en het niet tijdig te leveren door leveranciers en ziekte of overlijden van een voor het project belangrijk persoon. In geval van overmacht zijn wij ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een mondelinge aanzegging gevolgd door een schriftelijke (per aangetekende post verstuurde) verklaring te ontbinden, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de periode gedurende de tijdelijke verhindering tot presteren. Opdrachtgever kan in geval van tijdelijke overmacht ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat wij Opdrachtgever van de vertraging bij de prestatie op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 7 Annulering door Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever een met ons tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is Opdrachtgever verplicht aan ons een schadevergoeding te voldoen, welke volgens onderstaand schema berekend dient te worden over de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs:
  • 25% bij annulering in de periode tot 6 weken voor datum uitvoreing overeenkomst;
  • 35% bij annulering in de periode van 6 tot 4 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 50% bij annulering in de periode van 4 tot 2 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 75% bij annulering in de periode van 2 tot 1 week voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 95% bij annulering in de periode van 1 week tot 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 100% bij annulering op de dag van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van dag waarop een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever ons heeft bereikt, waarin Opdrachtgever ons mededeelt de overeenkomst te willen annuleren.
 3. Indien de schade die wij ten gevolge van annulering van de overeenkomst lijdt hoger is dan de in lid 1 berekende schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade aan ons te voldoen. Onder de daadwerkelijk geleden schade dienen te worden verstaan de annuleringskosten welke wij verschuldigd zijn aan door ons ingeschakelde derden en de reeds gemaakte kosten door ons.
 4. Kadobonnen / E – tickets zijn 1 jaar geldig na afgiftedatum indien anders vermeld en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons. Indien derden ons aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal Opdrachtgever ons vrijwaren.
 2. Al onze vliegoperaties of werkzaamheden worden uitgevoerd door Operator. Daarom zijn wij geensinds aansprakelijk en gelden de Algemene Voorwaarden van Operator als leidend voor Opdrachtgevers. Bij het sluiten van een akkoordbevinding van offerte aan aankoop van dienst(en) of product(en) bij ons, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de dan geldende Algemene Voorwaarden van Operator.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door Opdrachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.
 4. Indien wij wel aansprakelijk mochten zijn, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de limiet van de terzake door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9 Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en Opdrachtgever alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen ons en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van ons of tegen een door ons automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan ons te worden gemeld. Na die termijn geldt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat een door ons geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel binnen 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 10 Hoofdelijkheid

 1. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 11 Offertes en Opdrachtbevestiging

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door ons geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien wij die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die door ons of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 12 Beëindiging

 1. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 2. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door ons geleverde producten en/of diensten, tenzij wij terzake van een bepaald product of bepaalde dienst in verzuim zijn.
 3. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat wij hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 4. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.